+420 774 404 897
info@preklady-textu.cz
Logo Překlady text

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Překlady textu s.r.o.

čl. I - Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem.
Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká písemným potvrzením objednávky objednavatele nabídky zhotovitele druhou smluvní stranou. Písemnou formou se rozumí i fax a e-mail.
Smlouva vzniká, pokud obě strany vyjádří písemný souhlas se všemi jejími náležitostmi nebo s návrhy na jejich změnu.
Sjednané podmínky smlouvy lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.
Pro účely těchto VOP se firma Překlady textu s.r.o., se sídlem Senovážné nám. 978/23, Nové město, 110 00 Praha 1, IČ: 068 19 818, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 289574, označuje jako zhotovitel a subjekt, který uzavřel se zhotovitelem smlouvu vymezující rámcové smluvní podmínky (např. smlouva o spolupráci apod.) na překlady (či korektorské nebo jiné související služby) a tlumočení a/nebo objednal překlady (či korektorské nebo jiné související služby) a/nebo tlumočení na jednotlivou zakázku a/nebo skupinu zakázek (dále též smlouva), se označuje jako objednatel, oba pak též účastníci.


čl. II - Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení služeb, které jsou obsaženy v předmětu podnikání zhotovitele, tj. vyhotovení překladu nebo zajištění tlumočnických služeb (dále jen zakázka) podle podmínek smlouvy.


čl. III - Překlady

Všeobecná ujednání
Zhotovitel se zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku podle podmínek smlouvy a předat ji dohodnutým způsobem objednavateli.
Objednavatel se zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu podle ustanovení čl. V těchto Všeobecných podmínek.

Předání zakázky
Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku dohodnutým způsobem v dohodnutém termínu a toto převzetí zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit.
Pokud objednavatel tuto povinnost nesplní a ani neurguje dodání zakázky ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky, zhotovitel předpokládá, že objednavatel zakázku řádně převzal.
V případě, že zakázku nelze doručit dohodnutým způsobem, je zhotovitel oprávněn použít náhradní způsob předání na náklad objednavatele po jeho předchozím upozornění.
Pokud objednavatel odmítne převzít řádně dohodnutou a vyhotovenou zakázku bez závažného důvodu uznaného písemně oběma stranami, považuje se tato za splněnou, zhotovitel má právo ji vyfakturovat a objednavatel má povinnost fakturu uhradit.

Práva a povinnosti
Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, pro který bude zakázka použita, pokud je tato skutečnost důležitá pro splnění zakázky. Pokud bude zakázka použita pro tisk nebo obdobným způsobem, musí být tato skutečnost uvedena v objednávce, jinak nebude na pozdější reklamace z tohoto důvodu brán zřetel.
Pokud objednavatel požaduje v překládaném textu dodržování jím používaných termínů, odborných a zvláštních výrazů, zkratek a podobně, musí na to zhotovitele písemně upozornit a předat zhotoviteli seznam takové požadované terminologie v příslušném jazyce, nebo v objednávce uvést odpovědnou osobu, se kterou může zhotovitel odbornou terminologii konzultovat. Pokud tak objednavatel neučiní, nebude na pozdější reklamace týkající se odborné terminologie brán zřetel.
Objednavatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je povinen především informovat zhotovitele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek, nebo že vstoupil do likvidace, nebo že taková situace hrozí.
Zhotovitel nese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané objednavatelem.
Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

Reklamace
Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou).
Reklamaci uplatňuje objednavatel písemně. V reklamaci je nutné uvést její důvod, popsat charakter a četnost vad.
Pokud uzná zhotovitel reklamaci objednavatele za oprávněnou, zajistí na vlastní náklady opravu. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky maximálně do výše 20 %. Pokud uzná zhotovitel reklamaci objednavatele za oprávněnou a nejedná se o reklamaci kvality, nebo když objednavatel odmítne opravu, je mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny zakázky.
Výše slevy na uznané reklamace vad podle odst. 4.3 se bude řídit v první řadě dohodou obou stran; pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem.
Zálohu spojenou s vyhotovením posudku zaplatí stejným dílem s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.
Za případnou škodu způsobenou objednavateli vadami zhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to maximálně do výše ceny zakázky.

Lhůta k uplatnění reklamace
Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky. Později uplatněné nároky zanikají.


čl. IV - Tlumočení

Všeobecná ujednání
Zhotovitel se uzavřením smlouvy zavazuje splnit sjednanou zakázku (tlumočení) v rozsahu a podle podmínek smlouvy v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě.
Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výslednou cenu tlumočení podle ustanovení čl. V těchto Všeobecných podmínek.

Termín tlumočení
Objednavatel je povinen přijmout tlumočení v termínu a způsobem uvedeným ve smlouvě.
Bezprostředně po realizaci tlumočení je objednavatel povinen písemně potvrdit zhotoviteli, že toto proběhlo řádně a včas.
Pokud objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami odmítne přijmout řádně sjednané tlumočení, považuje se toto za splněné a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu zaplatit.

Práva a povinnosti stran
Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude tlumočení použito i to, jestli bude zaznamenáváno a jakým způsobem. Pokud nebude zhotoviteli tento účel sdělen, nebude na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících brán zřetel.
Pokud bude nutné při tlumočení použít odborné a zvláštní výrazy, je objednavatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele písemně upozornit a předat mu nejpozději tři dny před tlumočením seznam používané odborné terminologie v příslušném jazyce nebo jiné vhodné podkladové materiály (např. program, protokol z předešlého jednání, referáty nebo texty). Pokud to objednavatel neučiní, nebude na jeho pozdější reklamace týkající se terminologie brán zřetel.
Objednavatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je povinen především informovat zhotovitele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí. Zhotovitel nese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané objednavatelem. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné. Objednavatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec objednávky (např. písemný překlad, vyhotovení zápisu z jednání, průvodcovské a organizační služby).
Právo na odměnu za celou sjednanou dobu tlumočení vzniká zhotoviteli i v případě, že objednavatel tuto dobu nevyužije.
Objednavatel je povinen zabezpečit odpovídající podmínky pro tlumočení včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjedná u zhotovitele.

Doprava, ubytování a stravování
Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka z dohodnutého místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem s ohledem na vzdálenost místa, kde bude tlumočení probíhat.
V případě vlastní dopravy tlumočníka je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli jeho cestovní náklady v plné výši podle platných předpisů.
V případě, že tlumočník stráví při plnění zakázky včetně dopravy na místo a z místa tlumočení jednu nebo více nocí mimo místo svého trvalého bydliště, je objednavatel povinen zajistit na vlastní náklady odpovídající ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím.
Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny, vždy nejpozději po čtyřech a půl hodinách tlumočení.
Tlumočnickým dnem se rozumí osm hodin včetně přestávek.
Zhotoviteli vzniká právo na náhradu za čas promeškaný tlumočníkem v souvislosti s poskytováním tlumočení.

Reklamace
Tlumočení má vady v případech, kdy nebylo provedeno v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou).
Reklamace musí být uplatněna písemně. V písemné reklamaci je třeba uvést důvod reklamace, popsat charakter vad a případně ji doložit záznamem.
Pokud zhotovitel reklamaci uzná, poskytne objednavateli odpovídající slevu z ceny.
V případě, že mezi smluvními stranami nedojde k dohodě o oprávněnosti reklamace, zavazují se strany řešit spor mimosoudní cestou formou znaleckého posudku nezávislého arbitra.
Výše slevy je závislá na výsledku znaleckého posudku.
Zálohu spojenou s vyhotovením posudku zaplatí obě strany stejným dílem s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.
Za případnou škodu způsobenou objednavateli vadami zhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to maximálně do výše ceny zakázky.

Lhůta k uplatnění reklamace
Objednavatel musí případné nároky z vad tlumočení uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne tlumočení, po této lhůtě nároky zanikají.


čl. V - Cena zakázky

Cena zakázky se řídí platným ceníkem zhotovitele, který je nedílnou součástí těchto podmínek. Tento ceník obsahuje rovněž informace ohledně způsobu výpočtu výsledné ceny zakázky.
Veškeré případné slevy na ceníkové ceny musí být mezi objednavatelem a zhotovitelem dojednány písemně před zahájením plnění ze strany poskytovatele.
V případě požadavku objednavatele mu poskytovatel před uzavřením smlouvy předloží předběžnou cenovou kalkulaci zakázky. Při jejím stanovení se vychází pouze z odhadu počtu jednotek. Výpočet konečné ceny se však řídí počtem jednotek v cílovém jazyce a/nebo rozsahem skutečně vynaložené práce a nákladů zhotovitele.


čl. VI - Platební podmínky

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění (vyhotovení zakázky dle smlouvy).
Objednavatel je povinen uhradit předepsanou částku včetně DPH v plné výši a ke dni uvedenému na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem.
Při prodlení s placením je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Při opožděné platbě je úhrada objednavatele nejdříve započítána na smluvní penále a zbývající část na dluh samotný.
Zhotovitel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře.


čl. VII - Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na jedné straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.
To, že od smlouvy odstupuje, je odstupující strana povinna sdělit druhé straně písemně a neprodleně poté, co se o překážkách bránících splnění závazku dozví.
V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli stornovací poplatky.
V případě stornování překladu, jazykové korektury, přepisu či grafické úpravy je objednavatel povinen uhradit dodavateli zakázku v tom rozsahu, ve kterém byla vyhotovena do doby, než objednavatel zakázku u dodavatele prokazatelně stornoval. Dále je objednavatel povinen uhradit dodavateli 10 % z předpokládané ceny stornovaného rozsahu zakázky. Pokud objednavatel stornuje u dodavatele zakázku, na které dodavatel ještě nezačal pracovat, je povinen uhradit dodavateli pouze stornovací poplatek ve výši 10 % z předpokládané ceny celé zakázky.
V případě tlumočnických služeb zaplatí objednavatel zhotoviteli tyto stornovací poplatky:
Půldenní a jednodenní tlumočení: Odstoupení od zakázky v den tlumočení nebo 1 den před tlumočením – 100 % z dohodnuté ceny, 2–7 dní před tlumočením – 50 %, víc než 7 dní před tlumočením – 0 %.
Vícedenní tlumočení: Odstoupení od zakázky v den tlumočení nebo 1 den před tlumočením – 1. den tlumočení – 100 %, každý další den – 50 %, 2 – 7 dní před tlumočením – 50 %, víc než 7 dní před tlumočením – 0 %.
Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl ani při vynaložení řádné péče zabránit.
Pokud bude text překladu použit objednavatelem do tisku nebo k jinému dalšímu šíření v médiích, aniž by objednavatel o této skutečnosti předem písemně informoval zhotovitele, nemá objednavatel nárok na náhradu škody z důvodu případných chyb v přeloženém textu.


čl. VIII - Zvláštní ustanovení

Objednavatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat jeho překladatele nebo tlumočníka .
Pokud se souhlasem poskytovatele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem nebo tlumočníkem, zavazuje se objednavatel neprojednávat s nimi záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky.
V případě porušení povinností uvedených v bodech 1 a 2 tohoto článku je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a to za každé jednotlivé porušení i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena, přičemž tím není omezeno právo poskytovatele na náhradu případné škody, která mu byla tímto porušením způsobena.


čl. IX - Důvěrnost informací

Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití.
Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je před sdělením veřejně známý nebo dostupný a údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě rozhodnutí soudu nebo jiného oprávněného státního orgánu.

čl. X

Zhotovitel shromažďuje a vede aktuální evidenci svých zákazníků, kterým je i objednatel, obsahující osobní údaje (včetně data narození a rodného čísla, bylo-li přiděleno) a identifikační a provozní údaje. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat tyto údaje ručně i automatizovaným způsobem, sám nebo prostřednictvím třetích osob
a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovené a/nebo dovolené, pro účely plnění smlouvy, ochrany svých zájmů a pro další dohodnuté účely.

Objednatel předložením objednávky a/nebo uzavřením smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tj. souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním,
a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě a/nebo v materiálech určených k poskytnutí služby a/nebo ve kterém je objednatel v rámci plnění smlouvy zhotoviteli následně poskytne.

Tyto údaje budou zhotovitelem využity především za dohodnutým účelem, za účelem plnění smlouvy a dále v přiměřeném rozsahu k prezentaci zhotovitele zákazníkům a partnerům zhotovitele, pokud v konkrétním případě objednatel výslovně nestanoví jinak.
Objednatel předložením objednávky a/nebo uzavřením smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu zhotovitel zasílal či vůči němu činil obchodní sdělení a informoval jej o produktech z jeho nabídky a z nabídky jeho dceřiných a spolupracujících společností, tyto produkty mu nabízel a případně zjišťoval jeho spokojenost se stávajícími produkty.
Objednatel bere na vědomí, že souhlas/y výše uvedený/ uvedené, který/které uděluje na dobu neurčitou, může kdykoliv bez udání důvodů písemně odvolat, nesmí
tak však učinit způsobem, kterým by v průběhu smluvní spolupráce tuto znemožnil či podstatně ztížil.


čl. XI - Závěrečná ustanovení

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
Znění těchto obchodních podmínek se stává pro smluvní strany závazné podpisem příslušné smlouvy, jejíž jsou nedílnou součástí.
Ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb. jsou tyto obchodní podmínky považovány za Všeobecné obchodní podmínky společnosti Překlady textu s r.o. a jsou platné od 01.02.2018.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram